What does magaling mean in Filipino?

English Translation
More meanings for magaling
nice adjective
maganda, mabuti, maselang, mainam, nakalulugod
handy adjective
sanay, nakahanda, handa
good adjective
mabuti, mahusay, masarap, mabait, tama
excellent adjective
napakahusay, mahusay na mahusay, mabuti, napakagaling, magaling na magaling
advantageous adjective
makabubuti, mabuti, kapaki-pakinabang
well adverb
mahusay, maganda, mabuti, malusog, lubos, nasa mabuting kalagayan, buweno, malakas, siya, mayaman
okay adjective
mabuti, ayos, mahusay
sound adjective
malusog, mahusay, maayos, mabuti, tumpak
soundly adverb
mabuti, mahimbing, todo, masyado, malalim
convenient adjective
maginhawa, madali, malapit, maluwag, nakatutulong
fine adjective
pino, mainam, mabuti, maganda, napakainam
okey adjective
ayos, mabuti, mahusay
ok adjective
ayos, mabuti, mahusay
hard adverb
mabuti, masikap, masakit, nang mahigpit, malapit sa
command adjective
napakagaling, napakahusay, mahusay
civil adjective
sibil, bilang mamamayan, pambayan, pangmamamayan, kasal sibil
standard adjective
pamantayan, kinikilala, kilala
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
See Also in English
well adjective, adverb
mabuti, mahusay, lubos, maganda, magaling
done adjective
tapos na, tapos, yari, wasak na, gastado
Similar Words
Nearby Translations
Translate from Filipino
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020