What does mabuti mean in Filipino?

English Translation
More meanings for mabuti
good adverb
mahusay, magaling, masarap, mabait, tama
well adverb
mahusay, lubos, magaling, buweno, mayaman
fine adverb
pino, mainam, maganda, napakainam, magaling
hard adverb
masikap, masakit, nang mahigpit, magaling, malapit sa
closely adverb
malapit
advisable adjective
maipapayo, marapat
right noun
kanan, tama, karapatan, pakanan, katwiran, matuwid, akma, matwid, ngayon din
excellent adjective
napakahusay, magaling, mahusay na mahusay, napakagaling, magaling na magaling
okay adjective
magaling, ayos, mahusay
seriously adverb
mataimtim, taimtim
vigorous adjective
malusog, malakas, masigla, mabisa
kind adjective
mabait, maawain, matulungin, mahabagin, maalalahanin
advantageous adjective
magaling, makabubuti, kapaki-pakinabang
beneficial adjective
nakapagpapalusog, makagagaling, mabyaya, kapaki-pakinabang
nice adjective
maganda, magaling, maselang, mainam, nakalulugod
virtuous adjective
banal, mabait, malinis, birtuoso, walang bahid-dungis
soundly adverb
magaling, mahimbing, todo, masyado, malalim
wholesome adjective
masustansiya, mabuti sa katawan, nakapagpapalusog, nakabubuti sa katawan, kapaki-pakinabang
prosperous adjective
umuunlad, nakabubuti, naunlad, mayaman, masagana
benevolent adjective
mapagkawanggawa, mabait
much adverb
marami, gaano, labis, masyado, labis na
healthy adjective
malusog, pampalusog, nakapagpapalusog, malakas, mabulas
favorable adjective
mainam, makabubuti, maluwag, napapanahon, makagagaling
sound adjective
malusog, magaling, mahusay, maayos, tumpak
opportunely adverb
mabuti
pleasant adjective
maganda, aliwalas, nakalulugod, nakakawili, masaya
goodly adjective
mabait
moral adjective
moral, may mabuting asal, matimtiman, mabait, masanling
upright adjective
patayo, tuwid, patindig, nang tuwid, nang patayo
salutary adjective
nakapagpapalusog, nakabubuti sa katawan, kapaki-pakinabang, kasiya-siya
generous adjective
mapagbigay, mapagkaloob, malaki, mabait, liberal
good few adverb
mabuti
fair adjective
makatarungan, maganda, mainam, maputi, walang kinikilingan
worthily adverb
nang karapat-dapat
wide adverb
maluwang
okey adjective
ayos, magaling, mahusay
inexpedient adjective
hindi marapat, tama, wasto o bagay
ok adjective
ayos, magaling, mahusay
whole adjective
buo, lahat, hindi basag, walang sira, walang basag
steady adjective
matatag, hindi gumagalaw, panay, panayan, walang lagot
helpful adjective
matulungin, nakatutulong, mahalaga, mabait, pulatulong
better than average adjective
mabuti
well-wishing adjective
mabuti
favourable adjective
mainam, makabubuti, maluwag, napapanahon, makagagaling
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
Nearby Translations
Translations for good
Translate from Filipino
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020