What does madali mean in Filipino?

English Translation
More meanings for madali
easily adverb
walang hirap, maluwag, tiyak, maaari, walang problema
easy adjective
magaan, maginhawa, maluwag, maalwan, maluag
convenient adjective
maginhawa, malapit, magaling, maluwag, nakatutulong
quickly adverb
mabilis, agad, daglian, dagli
simple adjective
simple, payak, karaniwan, magaan, madaling unawain
readily adverb
kaagad, maluwag sa loob, magaan, karaka-raka
soon adverb
sa madaling panahon, maaga, mamaya, mayamaya, handa
speedily adverb
mabilis, dali-dali
energetic adjective
masipag, masigasig, masigla, maliksi, masikap
presto adjective
kapagdaka
pronto adverb
madali
quick adjective
mabilis, matulin, maliksi, alisto, masigla
feasible adjective
magagawa, maaaring gawin, maisasagawa, magaan
swift adjective
mabilis, matulin
snappy adjective
mabilis, pabulyaw, maliksi, masigla
short adjective
maikli, kapos, kulang, maigsi, sa maikling salita, pandak, sandali lamang
done quickly adjective
maliksi
fast adjective
mabilis, matulin, hindi kumukupas, matalik, magulo
prompt adjective
maagap, maliksi
facile adjective
magaan, mabilis
lightly adverb
nang magaan, kaunti, maliitin, kakaunti, nang masaya
rapid adjective
mabilis, matulin, maliksi
immediate adjective
kagyat, madalian, una, pangunahin, pinakamalapit
hasty adjective
nagmamadali, madalian, mabilis, apurahan, pabigla-bigla
grassy adjective
madilaw, maramo, madamo, madalang, magmadali
expeditious adjective
mabilis
light adjective
magaan, mahina, maliwanag, mababaw, mura
slapdash adjective
madali
smooth adjective
makinis, mahusay, maayos, madulas, matatas
instant adjective
kagyat, madalian, mahigpit
rush noun
pambihirang dami, pagmamadali, madalian
speedy adjective
mabilis, madalian, matulin
facilely adverb
madali
spot noun
lugar, dungis, batik, dako, pook
summary adjective
maikli, tuwiran
brief in time adjective
madali
in time adverb
mayamaya, sa madaling panahon, kaagad, nasa tiyempo
mercurial adjective
mabilis, sumpungin, may asoge, paiba-iba, papalit-palit
right away adverb
kaagad, ngayon din, agaran, hindi kawasa
directly adverb
deretso, deretsahan, tuluyan, kagyat, kapagdaka
hurry-up adjective
madali
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
Advertisement
Advertisement
Nearby Translations
Advertisement
Translate from Filipino
go
Sponsored Content
Advertisement
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020