What does malapit mean in Filipino?

English Translation
More meanings for malapit
near preposition
nalalapit na, malapit sa, kalapit, sa tabi ng, matalik, hindi magtatagal, maaabot
close adverb
matalik, magkalapit, magkakalapit, makipot, mahigpitan
closely adverb
mabuti
nearby preposition
kasunod
intimate adjective
matalik, kapalagayang-loob, katapatang-loob, kilalang-kilala
nigh adverb
malapit
convenient adjective
maginhawa, madali, magaling, maluwag, nakatutulong
at hand adverb
malapit
near to preposition
malapit
proximate adjective
malapit
at preposition
sa, nasa, sa amin, sa atin
familiar adjective
kilala, alam na alam, matalik, pangahas, magkalapit
nearness noun
lapit, kalapitan, pagiging, pagkamalapit, balantay
near at hand adverb
sa tabi
next to preposition
malapit
beside preposition
sa tabi, katabi, sa piling, kapiling, labas
ready adjective
nakahanda, nahahanda, maagap, laan, nakatalaga
toward preposition
patungo, sa dakong, sa dako, para sa, tungkol sa
neighborly adjective
mabait, magiliw, mabait kausapin
keep away verb
lumigpit
proximo adjective
malapit
impend verb
maminto, nalalapit, magbala, magbanta
thick adjective
makapal, kapal, mayabong, malapot, magaspang
prospective adjective
inaasahan, malamang, nalalapit, umaasa, may pag-asa
confidential adjective
lihim, kompidensyal, mapagtitiwalaan, pinagkakatiwalaan, pinagtitiwalaan
friendly adjective
magiliw, palakaibigan, mabait, maawain, magkasundo
by adverb
nagdaan
neighbourly adjective
mabait, magiliw, mabait kausapin
next-door adjective
sa kahangga, pinakamalapit, kalapit, sa kabilang pinto, sa katabing bahay
well-acquainted adjective
malapit
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
Advertisement
Advertisement
Nearby Translations
Advertisement
Translate from Filipino
go
Sponsored Content
Advertisement
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020