How to say cut short in Vietnamese

Vietnamese Translation
More Vietnamese words for cut short
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in English
See Also in Vietnamese
cắt verb
cut, cut off, crop, cut up, carve
ngắn adjective, verb, adverb
short, near, abbreviate
Similar Words
interrupt verb
làm gián đoạn, ngắt, làm gián đoạn, làm đứt đoạn, cúp điện
halt noun, verb
tạm dừng lại, sự tạm nghỉ, ga xép, ga tạm, tạm dừng lại
discontinue verb
chấm dứt, thôi việc, làm ngưng lại, làm gián đoạn, đình trệ
terminate verb
chấm dứt, thủ tiêu khế ước, ở sau cùng, làm biên giới, kết liểu
postpone verb
hoãn lại, hoãn lại
suspend verb
đình chỉ, treo, ngưng chức, làm gián đoạn, hoãn lại
curtail verb
cắt tóc, hạn chế, cướp đoạt, cắt ngắn
shorten verb
rút ngắn, làm ngắn hơn, làm ngắn lại, làm ngắn bờt
hinder adjective, verb
cản trở, ở sau, ở đằng sau, ngăn cản, cản trở
quit adjective, noun, verb
bỏ, ly khai, được thong thả, sự bỏ, hết bị ràng buộc
Nearby Translations
Translate to Vietnamese
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2019