What does magbawas mean in Filipino?

English Translation
More meanings for magbawas
commute verb
magpalit, magpababa, palitan, pababain, maghalili
cut down verb
ibuwal
subtract verb
alisin, mag-alis
diminish verb
umunti, lumiit, paliitin, bawasan, humulas
reduce verb
bawasan, magpababa, pababain, paliitin, babaan
cut verb
putulin, bawasan, hiwain, mahiwa, tumaga
curtail verb
bawasan, paikliin, magpaikli
scale down verb
magbawas
allay verb
tumahimik, sumugpo, magpabawa
lay off verb
tanggalin sa trabaho, alisin sa trabaho, itiwalag sa trabaho, mag-alis sa trabaho
scant verb
magpaliit, paliitin, bawasan
deduct verb
bawasan, bawasin, awasan, umawas, magawas
ease verb
luwagan
decrease verb
bawasan, bumaba, ibaba, magbaba, lumiit
mark down verb
magbawas
send down verb
magbawas
lessen verb
bawasan, magpababa, lumiit, magpaliit, umikli
minimize verb
mabawasan, bawasan, mabawahan, maliitin, magbawa
dock verb
dumaong, bawasan, pumundo
discount verb
bawasan, magdiskuwento, huwag lubos na maniwala, diskuwentuhan, ideskuwento
skeletonize verb
magbawas
allow verb
ipahintulot, magbigay, magpahintulot, pumayag, tulutan
knock noun
katok, pagkatok, pagtuktok, tumigil ng paggawa, kalatok
mitigate verb
magpagaan, pagaanin, palamigin, palubagin, maglubag
modify verb
baguhin, bawasan, bumago nang kaunti, umayos nang bahagya, tumuring
razee verb
magbawas
reckon off verb
magbawas
retrench verb
magpaliit, paliitin, magtipid ng paggugol, bawasan, magtipid ng gugol
soft-pedal verb
magbawas
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
See Also in English
down adjective, noun, verb, adverb
pababa, sa ibaba, isulat, paibaba, lumubog
cut verb, noun
gupitin, hiwa, putulin, gupit, sugat
Similar Words
Nearby Translations
Translate from Filipino
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020