What does labis mean in Filipino?

English Translation
More meanings for labis
excess noun
higit, sobra, masyado, kalabisan, kasobrahan, kahigtan
excessive adjective
sobra, napakalaki, lampas, napakamahal, sobra-sobra
very adverb
napaka, talaga, mismo, lubha, din
extremely adverb
lubha, ubod, sakdal
much adverb
marami, gaano, masyado, labis na, madalas
extra- prefix
labis
extra adjective
dagdag, ekstra, karagdagan, kalabisan, gansal
too adverb
rin, din, masyado, lubha, man
surplus noun
sobra, labi, kalabisan
great adjective
malaki, dakila, mahalaga, malawak, napakalaki
over adverb
sa ibabaw, mahigit sa, sa itaas, tapos na, sa ibayo
over- prefix
masyado, sobrado
greatly adverb
malaki, lubha, masyado, sobra
profusely adverb
labis
intensely adverb
marubdob
overstock noun
labis
redundant adjective
kalabisan, madiwara, maulit, maligoy, kalybisan
deeply adverb
malabis, mataimtim, taimtim, buong kataimtiman, taos-puso
highly adverb
lubha
inordinate adjective
sobra
superfluous adjective
kalabisan, hindi kailangan
overage noun
labis
amply adverb
sapat
terribly adverb
masyado, lubha, katakut-takot
awfully adverb
totoo, katakut-takot
remainder noun
naiwan, natira, balanse, higit
unduly adverb
sobra, masyado, hindi tama, hindi tumpak, hindi wasto
undue adjective
sobra, higit sa nararapat, masyadong marami, hindi tumpak, hindi nababagay
overplus noun
labi
unreasonable adjective
hindi makatwiran, wala sa katwiran, walang katwiran, sobra, wala sa matwid
overmuch adverb
labis
monumental adjective
dakila, walang kamatayan, napakalaki, mahalaga, parang monumento
immoderate adjective
walang habas, malabis, masyado, walang tuto
mightily adverb
nang buong lakas, lubos, lubha
redundancy noun
kalabisan, kaliguyan sasalita, pagkamaligoy sasalita
extravagant adjective
gastador, mapaggasta, gastadora, maaksaya, magara
supererogatory adjective
kalabisan, hindi kailangan, higit sa hinihingi ng katungkulan, labis na pagtupad sa tungkulin
radical adjective
radikal, malaki, taong radikal, sukdulan, katutubo
intemperate adjective
sobra, walang pagpipigil, masyado, labis na uminom ng alak
inmost adjective
pinakaloob, nasa kaibuturan ng puso, malabis, panakamalalim, kalalim-laliman
redundance noun
kalabisan, kaliguyan sasalita, pagkamaligoy sasalita
stiff adjective
matigas, napakataas, pormal, naninigas, mahigpit
superabundant adjective
sobra, napakasagana, saganang-sagana, labis-labis, sobra-sobra
keen adjective
matalim, masigasig, nasasabik, matalas, malabis
violent adjective
marahas, malakas, malupit, mapusok, matindi
odd adjective
kakaiba, gansal, kabyak, kakatwa, kakatuwa
rank adjective
kalgason, malago't masukal
overmeasure noun
labis
surfeit noun
pagkasawa, pagpapakabundat, suwa, pagpapakasawa, pagsasawa
difference noun
pagkakaiba, kaibhan, diperensya, agwat, kulang
more adverb
pa, marami, lalo, lalo pa
hyper- prefix
sobra
high-flown adjective
sobra, mabulaklak
ultra- prefix
sobra, masyado
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
Advertisement
Advertisement
Nearby Translations
Advertisement
Translate from Filipino
go
Sponsored Content
Advertisement
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020