What does talaga mean in Filipino?

English Translation
More meanings for talaga
really adverb
tunay, talaga nga, tunay nga, totoo nga, syanga
actually adverb
tunay
basically adverb
talaga
definitely adverb
tiyak, tiyakan, tahasan
indeed adverb
sa katunayan, nga, sa katotohanan, tunay nga, totoo
objectively adverb
talaga
very adjective
napaka, tunay, labis, mismo, kahit, totoo, lubha, din, lamang
practically adverb
halos, totoo, tunay, sadya, sa kapaki-pakinabang na paraan
evidently adverb
maliwanag, malinaw
necessarily adverb
kinakailangan, tiyak, uwalang sala
de facto adverb
talaga
essentially adverb
totoo
downright adverb
lubos
outright adverb
tahas, minsanan, walang pagpipigil, tiyak
truly adverb
tunay, tunay nga, totoo nga, nang totoo, nang matapat
just adverb
lamang, basta, sadya, hindi pa natatagalan, kani-kanina lamang
decidedly adverb
tunay, tiyak, walang duda, walang alinlangan
certainly adverb
tiyak, oo nga, syanga, walang duda, walang alinlangan
real adjective
tunay, totoo, matimyas, puroy, payak
of course adverb
mangyari pa, tiyak, dili-hindi
ultimate adjective
panghuli, tunay, pangwakas, katapusan, pangunahin
so adverb
kaya, gayon, napaka, ganito, gayon din
heartily adverb
nang buong kasiyahan, lubusan, maluwag sa loob, tunay, nang magana
simply adverb
lamang, nang simple, basta, tiyak, totoo
true adjective
tunay, totoo, tapat, magkatotoo, tama
actual adjective
tunay, totoo, ng kasalukuyan
veritable adjective
tunay, tiyak, totoo
undisputed adjective
tunay, hindi mapag-aalinlanganan
virtually adverb
sa katunayan, sa katotohanan, tunay
quite adverb
lubos, ganap, muntik na, tunay, napaka
especially adverb
lalo na, sadya, bukod-tangi
arrant adjective
masyado
must verb
dapat, kinakailangan, nararapat, tiyak, morapat
bang adverb
talaga
practical adjective
tunay, praktiko, magagawa, isinasagawa, maisasagawa
expressly adverb
malinaw, maliwanag, sadya
strict adjective
mahigpit, istrikto, lubos, tumpak, estrikto
in effect adverb
may bisa, sa katunayan, umiiral, tuloy, sa katotohanan
intentionally adverb
sinasadya, sadya, sinadya, kusa, tinitikis
virtual adjective
sa katunayan, totoo, tunay, sa katotohanan
specially adverb
lalo na, sadya, tanging-tangi
out-and-out adjective
lubos, pusakal, ganap
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
Similar Words
nang matapat adverb
honestly, sincerely, devotedly, uprightly, truly
buong puso adjective, adverb
wholeheartedly, sincere, wholehearted, cheerful
mataimtim adjective, adverb
seriously, deeply, solemn, intent
pasindak adverb
action, frightfully
masyado prefix, adjective, adverb
too much, too, considerably, much, terribly
napaka adjective, adverb
very much, very, so, remarkably, ever so
labis prefix, adjective, noun, adverb
excessive, excess, very, extremely, much
totoo adjective, noun, adverb
true, truth, real, practically, essentially
lubha adjective, noun, adverb
too much, exceedingly, considerably, too, overwhelmingly
tunay adjective, noun, phrase, adverb
really, very, real, true, truly
Nearby Translations
Translate from Filipino
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020