Appearance
Use device theme  
Dark theme
Light theme

What does gawain mean in Filipino?

English Translation
More meanings for gawain
task noun
tungkulin, trabaho, gawa
work noun
trabaho, gawa, paggawa, pagtatrabaho, yari
activity noun
aktibidad, kilos, kasiglahan, kaliksihan
job noun
trabaho, tungkulin, hanapbuhay, ginagawa, mapapasukan
act noun
gawa, pagkilos, batas, akto, paggawa
undertaking noun
pangako, pagsasagawa, trabaho, pamamahala sa libing
labor noun
trabaho, gawa, bisig, magdamdam sa panganganak
deed noun
gawa, kasulatan, gawa yugto
pursuit noun
pagtugis, paghagad, paghabol, trabaho, dibersiyon
conduct noun
asal, kilos, ugali, pangangasiwa, pamamahala
behavior noun
asal, ugali, kilos, gawi, kaasalan
duty noun
tungkulin, katungkulan, buwis, trabaho, bayad sa adwana
employment noun
trabaho, empleo, tungkulin, opisiyo
occupation noun
trabaho, okupasyon, pananakop, hanapbuhay, pagsakop
vocation noun
bokasyon, trabaho, hanapbuhay, tungkulin, pagkahilig
piece of work noun
gawain
vicious character noun
gawain
situation noun
kalagayan, katayuan, lagay, kinalalagyan, tayo
behaviour noun
asal, ugali, kilos, gawi, kaasalan
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
Nearby Translations
Translate from Filipino
go
Word Tools Finders & Helpers Apps More Synonyms
Copyright WordHippo © 2024