What is the Vietnamese word for clout?

Vietnamese Translation
More Vietnamese words for clout
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in English
See Also in Vietnamese
vào adjective, preposition, verb
into the, in, at, enter, incoming
bám
cling
Similar Words
weight noun, verb
cân nặng, việc quan trọng, trọng lượng, trái cân, sức nặng
cuff noun, verb
cổ tay áo, tay áo giả, sự trang sức, cổ tay áo, cái bạt tai
effectiveness noun
hiệu quả, không hiện thực, không công hiệu
influence noun, verb
ảnh hưởng, thế lực, ảnh hưởng, làm có ảnh hưởng
prestige noun
uy tín, uy danh
wallop noun, verb
wallop, cái đấm, cái đánh, đánh người nào, đánh một trận đòn
smack noun, verb
đập, tàu đánh cá, tánh hơi ngoan cố, một chút mùi, tiếng kêu vun vút
whack noun, verb
cái roi, sự đánh, cái đánh, đập mạnh bằng gậy, chia nhau bánh
thump noun, verb
đập, đấm mạnh, cú đánh nghe cái bịch, cú đánh, thoi nghe nghe cái bịch
sway noun, verb
lắc lư, sự lung lay, sự cai trị, sự ảnh hưởng, do dự
Nearby Translations
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2018