How to say encore in Vietnamese

What's the Vietnamese word for encore? Here's a list of translations.

Vietnamese Translation

encore

More Vietnamese words for encore
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
Similar Words
acclamation noun
hoan nghênh, hoan nghinh, chào mừng
response noun
phản ứng, sự đáp lại bằng lời nói, sự đáp lại, bài thánh ca trong lê mi sa
repeat noun, verb
nói lại, tiếng yêu cầu xin hát lại, phục xướng của bạn nhạc, khúc phục tấu, xin diển lại
return noun, verb
trở về, tiền thâu vào, tiền lời, sự trở về, trái banh đánh trả lại
extra adjective, noun, adverb
thêm, thượng hảo hạng, khác thường, đặt biệt, vật phụ thuộc
curtain call
rèm cuộc gọi
reappearance noun
tái xuất hiện, xuất hiện lần nữa, sự hiện ra
repetition noun
sự lặp lại, sự nói lại, sự lập lại, bài học thuộc lòng
praise noun, verb
khen ngợi, lời khen ngợi, lời khen, ca tụng, khen tụng
rerun noun, verb
chạy lại, người chạy lại, chạy trở lại
Watch and Learn
Nearby Translations
Translate to Vietnamese
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2019