What is the Vietnamese word for encore?

Vietnamese Translation

encore

More Vietnamese words for encore
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2)
Use * for blank spaces
Advanced Word Finder
Similar Words
acclamation noun
hoan nghênh, hoan nghinh, chào mừng
response noun
phản ứng, sự đáp lại bằng lời nói, sự đáp lại, bài thánh ca trong lê mi sa
repeat noun, verb
nói lại, tiếng yêu cầu xin hát lại, phục xướng của bạn nhạc, khúc phục tấu, xin diển lại
return noun, verb
trở về, tiền thâu vào, tiền lời, sự trở về, trái banh đánh trả lại
extra adjective, noun, adverb
thêm, thượng hảo hạng, khác thường, đặt biệt, vật phụ thuộc
curtain call
rèm cuộc gọi
reappearance noun
tái xuất hiện, xuất hiện lần nữa, sự hiện ra
repetition noun
sự lặp lại, sự nói lại, sự lập lại, bài học thuộc lòng
praise noun, verb
khen ngợi, lời khen ngợi, lời khen, ca tụng, khen tụng
cheers noun
cổ vũ, cao lương mỹ vị
Nearby Translations
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2018