How to say encore in Vietnamese

What's the Vietnamese word for encore? Here's a list of translations.

Vietnamese Translation

encore

More Vietnamese words for encore
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
Similar Words
acclamation noun
hoan nghênh, hoan nghinh, chào mừng
response noun
phản ứng, sự đáp lại bằng lời nói, sự đáp lại, bài thánh ca trong lê mi sa
repeat noun, verb
nói lại, tiếng yêu cầu xin hát lại, phục xướng của bạn nhạc, khúc phục tấu, xin diển lại
number noun, verb
con số, số nhà, số người, số hiệu, toán người
extra adjective, noun, adverb
thêm, thượng hảo hạng, khác thường, đặt biệt, vật phụ thuộc
curtain call
rèm cuộc gọi
reappearance noun
tái xuất hiện, xuất hiện lần nữa, sự hiện ra
repetition noun
sự lặp lại, sự nói lại, sự lập lại, bài học thuộc lòng
praise noun, verb
khen ngợi, lời khen ngợi, lời khen, ca tụng, khen tụng
cheers noun
cổ vũ, cao lương mỹ vị
Nearby Translations
Translate to Vietnamese
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2018