How to say aim in Thai

What's the Thai word for aim? Here's a list of translations.

Thai Translation
More Thai words for aim
มุ่ง verb
Mùng set, mean, shoot, destine, direct
เล็ง verb
Lĕng point, shoot, sight, train, direct
มุ่งหมาย verb
Mùngh̄māy purpose, intend, mean, contemplate, bend
เป้า noun
Pêā target, crotch, goal, objective, mark
ตั้งเป้าหมาย verb
Tậngpêāh̄māy intend to
หมาย verb
H̄māy expect, intend
เป้าประสงค์ noun
Pêāpras̄ngkh̒ goal, purpose, objective, target
เจตนารมณ์ noun
Cetnārmṇ̒ intention, purpose
เจตจำนง noun
Cetcảnng intent, intention, purpose
จ่อ verb
C̀x point
หมายมั่น verb
H̄māymạ̀n intend, determine
เพ่ง verb
Phèng look, gaze, pore
หมายมั่นปั้นมือ verb
H̄māymạ̀npậnmụ̄x determine, intend
ใฝ่ verb
F̄ı̀ desire, hope for, expect
เส้นชัย noun
S̄ên chạy finish line
ตั้งเจตนา verb
Tậng cetnā intend, have in mind, plan, mean, purpose
ตั้งใจจริง verb
Tậngcı cring determine, have in mind, intend, mean
มุ่งหน้า verb
Mùng h̄n̂ā head for, head towards, move towards, go forward, be bound for
หมายใจ verb
H̄māycı intend, expect
การเล็ง noun
Kār lĕng pointing, shooting, sighting, aiming
จุดประสงค์ noun
Cud pras̄ngkh̒ objective, point, terminus, thing
จุดมุ่งหมาย noun
Cud mùngh̄māy destination, target, objective, objectivity
ความจำนง noun
Khwām cảnng wish, desire, purpose, intention
ความมุ่งมาดปรารถนา noun
Khwām mùngmād prārt̄hnā aspiration, wish, intention, purpose
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in English
with the aim of
โดยมีจุดประสงค์ของ
principal aim
เป้าหมายหลัก
ultimate aim
เป้าหมายสูงสุด
taking aim
จุดมุ่งหมาย
aim fire
ไฟจุดมุ่งหมาย
take aim
เล็ง
aim high verb
มุ่งสูง, ใฝ่สูง
aim for
เป้าหมาย
aim at verb
เล็งไปที่, เขม้น, มุ่งมาด, ตั้งเป้า, มาดหมาย
Watch and Learn
Nearby Translations
Translate to Thai
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2019