How to say splotch in Thai

What's the Thai word for splotch? Here's a list of translations.

Thai Translation

Thảh̄ı̂ pĕn rxy peụ̄̂xn

More Thai words for splotch
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
Similar Words
blotch noun
สิว, ตุ่ม, ด่าง, ดวง, หยด
blob noun
หยด, แผลพอง, รอยเปื้อน
spot verb, noun
จุด, กระ, คราบ, ขนแมว, หยด
mark verb, noun
เครื่องหมาย, รอย, คะแนน, บันทึก, เป้า
smudge verb, noun
รอยเปื้อน, มล, ทำสกปรก, ทำเปื้อน, ทำเปรอะ
fleck verb, noun
ขี้แมลงวัน, จุด, ทำให้ลายพร้อย
smear noun, verb
ละเลง, ป้าย, เปื้อน, ทา, ฉาบ
blot verb, noun
ดวง, หยด, เปื้อน, ขนแมว, คราบ
daub noun, verb
แต้ม, ฉาบ, ทา, ร้อยหยด, ร้อยแต้ม
dash noun, verb
ชน, ฟาด, พุ่ง, สาด, ผาดผัง
Nearby Translations
Translate to Thai
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2018