How to say submit in Hmong

What's the Hmong word for submit? Here's a list of translations.

Hmong Translation

xa

More Hmong words for submit
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in English
submit an expense account
xa cov nqi nyiaj
submit an application
xa daim ntawv thov
submit for approval
xa rau kev pom zoo
submit a tender
xa ib qho kev sib tw
submit to
xa rau
Similar Words
capitulate verb
capitulate, nyoo
surrender noun, verb
kev swb, nyoo, kev nyoo
present noun, verb
Tam sim no, khoom plig, nyob
comply verb
ua raws li, ua raws
yield verb, noun
tawm los, siav, pub
agree verb
pom zoo, yeem
defer verb
ncua, laug
claim verb, noun
thov, hais plaub, rooj plaub
offer verb, noun
muab, pub, kev pub
bow noun, verb
hneev nti, rab hneev, lub hau nkoj, txoj hluas, khoov
Nearby Translations
Translate to Hmong
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2019