What does thêm vào mean in Vietnamese?

English Translation

add

More meanings for thêm vào
add verb
gia tăng, chấp thêm, nói hay viết thêm, thêm vào
addition noun
phép tính cộng, sự thêm, thêm vào
additional adjective
bổ sung, thêm vào
plus adjective
phụ vào, thêm vào
additive noun
thêm vào
supplement verb
bổ khuyết, thêm vào
inset verb
thêm vào
foist verb
ghép vào, nhét vào, thêm vào
extension noun
bổ sung từ, kéo dài thêm, lập chứng thư, ngoại diên, phần nối, phần phụ thuộc
subjoin verb
phụ thêm vào, thêm vào
annex verb
phụ bản, phụ thêm, phụ vào, sát nhập, thêm vào, thôn tính
accrete verb
tăng lên, thêm vào
enclose verb
xây, ghim theo, bọc chung quanh, ghim vào lá thư, nhốt lại, rào
subsume verb
thêm vào
pad verb
đi lang thang, bước nhẹ, đi bộ, nhét vào gối, thêm vào, đi lại rón rén
interpolate verb
nội suy, thêm vào, xen vào
intercalate verb
thêm vào
inclose verb
ghim theo, xây, bọc chung quanh, ghim vào lá thư, nhốt lại, rào
supply verb
cung cấp, thêm vào
implementation noun
đầy đủ, hoàn thành, sự hoàn tất, thêm vào
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Vietnamese
thêm preposition, adjective, verb, adverb
more, extra, plus, increase, extend
vào adjective, preposition, verb
into the, in, at, enter, incoming
Similar Words
Watch and Learn
Nearby Translations
Translate from Vietnamese
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2019