What does sugpuin mean in Filipino?

English Translation
More meanings for sugpuin
suppress verb
pigilin ang galit, pigilin, magpigil ng galit, masugpo, hadlangan
curb verb
pigilin, magpigil, sumugpo
quell verb
pumayapa, apulain, sumugpo, umapula, paya-pain
restrain verb
sawayin, pigilan, sumaway, awatin, umawat
shut down verb
lukubin, tumigil ng trabaho, itigil ang trabaho, magbaba, pigilan
stifle verb
hindi makahinga, inisin, mainis, pigilin, magpigil
combat verb
labanan, lumaban, pumuksa, maglaban, puksain
put down verb
ilagay, isulat, masugpo, sulatin, ilapag
quench verb
pawiin, pumatid, sumawata, patirin, wakasan
intercept verb
maharang, masugpo, humarang, mahadlangan, pumigil
unroot verb
sugpuin
strangle verb
masakal, manakit, sakalin, sumakal, pumigil
quash verb
lupigin, sumugpo, lumupig, pawalang-saysay, magpawalang-saysay
stop verb
itigil, ihinto, tumigil, huminto, patigilin
stem verb
sumalunga, sumagasa, salungahin, ampatin, umampat
squelch verb
masugpo, patahanin, patigilin, malupig, magpatahimik
smother verb
hindi makahinga, matakpan, mainis, masugpo, pigilan
repress verb
masupil, supilin, sansalain, masugpo, suhetuhin
shackle verb
maglagay ng kadena, maglagay ng posas, lagyan ng posas, lagyan ng kadena, magposas
tame verb
paamuin, magpaamo, umamo, mapabait, pabaitin
master verb
magpakadalubhasa, maunawaang lubos, supilin, pigilin, lupigin
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
Similar Words
Advertisement
Advertisement
Nearby Translations
Advertisement
Translate from Filipino
go
Sponsored Content
Advertisement
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020