What does pagkakataon mean in Filipino?

English Translation
More meanings for pagkakataon
opportunity noun
oportunidad, daan, kapanahunan, araw, bigay-daan
chance noun
kapalaran, pangyayari, palad, daan, portuna
time noun
oras, panahon, araw, kapanahunan, tagal
occasion noun
okasyon, mga dahilan ng ipagkakasala, magbigay ng pagkakataon, mga sanhi ng ipagkakasala, pangyayari
instance noun
instansiya, kahilingan, mungkahi, paliwanag, himok
coincidence noun
pagkakaisa, pagkakatulad, panaon, pagkakasang-ayon
prospect noun
tanawin, pag-asa, pag-asam
turn noun
pagliko, turno, liko, pagpihit, pihit
probability noun
probabilidad, bagay na maaaring mangyari, malamang, marahil, maaari
scope noun
saklaw, saklaw ng isip, abot ng isip, kaya ng isip
luck noun
kapalaran, suwerte, wisit
opening noun
pagbubukas, bukas, puwang, pagsisimula, simula
handle noun
hawakan, tatangnan, manggo, tangkay, puluhan
room noun
kuwarto, silid, lugar, puwang, tirahan
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
Similar Words
Nearby Translations
Translate from Filipino
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020