What does bagay mean in Filipino?

English Translation
More meanings for bagay
thing noun
pangyayari, kagamitan, ari-arian
matter noun
paksa, materya, dahilan, kahalagahan, kapakanan
object noun
layunin, pakay, paksa, kaganapan
item noun
aytem, tala, kasangkapan, pararaph
suitable adjective
angkop, naaangkop, nababagay, nararapat, naaakma
article noun
artikulo, pantukoy, pangkat
agreeable adjective
nakalulugod, sang-ayon
circumstance noun
pangyayari, kalagayan, katayuan, bagay-bagay
affair noun
kapakanan, pangyayari, pamumuhay, suliranin
way noun
paraan, daan, landas, pamamaraan, daanan
apt adjective
malamang, matalino, maaari
fit adjective
akma, angkop, lapat, husto, tumpak
ought verb
dapat, nararapat, marapat, malamang, nababagay
respect noun
paggalang, alang, galang, pitagan, paraan
right adjective
kanan, tama, pakanan, matuwid, akma
becoming adjective
angkop
apposite adjective
angkop
apropos adjective
tumpak, angkop
appropriate adjective
angkop, wasto, katutubo, apropyado, husto
seemly adjective
marapat, angkop, tumpak, wasto
propitious adjective
maganda, angkop, nababagay
particular noun
detalye, kaliit-liitang bagay, bagay-bagay
injudicious adjective
marapat, hindi mainam
nice adjective
maganda, magaling, mabuti, maselang, mainam
proper adjective
angkop, nararapat, wasto, tama, tumpak
inappropriate adjective
nababagay, hindi tama, marapat
qualified adjective
angkop, may kaya, natatakdaan, may takda
due adjective
angkop, nararapat, dapat bayaran, marapat, nakatakda
applicable adjective
nagagamit, maaaring ipatupad, agpang, tumutukoy
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
Similar Words
Nearby Translations
Translate from Filipino
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020