What does una mean in Filipino?

English Translation
More meanings for una
first
panguna, muna, noong una, nangunguna, sa unang pagtingin, pauna, sa unang pagkikita, sa unang malas
before adverb
sa harap, dati, nauuna, noong una
firstly adverb
una
former adjective
dati, nauna, nakaraan, nauuna, datihan
foremost adjective
nangunguna sa lahat, pinakamagaling, pangunahin, nauuna, kauna-unahan
primal adjective
una
initial adjective
pauna, pasimula, panguna, pansimula, kauna-unahan
primitive adjective
nauna, sinauna, matanda, noong unang panahon, pangunahin
ahead adverb
nauuna, pasulong, muna, noong una, antimano
prior adjective
nauuna, antesedente
initiatory adjective
una
preliminary adjective
panimula, simula, pauna, pamauna
primary adjective
pangunahin, primarya, batayan, panimula, saligan
previous adjective
nakaraan, dati, bago, nauuna, datihan
original adjective
dati, bago, taal, pambihira, katutubo
first of all adverb
una
inchoate adjective
una
head adjective
una
maiden adjective
malinis, panguna, primero, kauna-unahan
immediate adjective
kagyat, madalian, madali, pangunahin, pinakamalapit
foregoing adjective
sinusundan, nauuna
inchoative adjective
una
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
Advertisement
Advertisement
Nearby Translations
Translations for first
Advertisement
Translate from Filipino
go
Sponsored Content
Advertisement
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020