What does karaniwan mean in Filipino?

English Translation
More meanings for karaniwan
common adjective
pangkaraniwan, komun, panlahat, palasak, kalat
usually adverb
karaniwan
usual adjective
kinaugalian, kinagawian, kaugalian, napagkagawian, napagkahiratihan
average adjective
pangkaraniwan, pamantayan, katampatan, pamantungan
normally adverb
normal, kalimitan, nang pangkaraniwan
generally adverb
kadalasan, pangkaraniwan, kalimitan
mainly adverb
higit sa lahat, unang-una, una-una
prevalent adjective
laganap, ginagamit ng marami, kalat, palasak
banal adjective
karaniwan
normal adjective
normal, pangkaraniwan, katamtaman, matino, hindi loko
routine adjective
pangkaraniwan
general adjective
pangkalahatan, kalahatan, panlahat, kalimitan, laganap
simple adjective
simple, madali, payak, magaan, madaling unawain
commonplace adjective
palasak, pangkaraniwan
commonly adverb
kalimitan
plain adjective
payak, malinaw, simple, patag, maliwanag
wanted adjective
karaniwan
mediocre adjective
pangkaraniwan, katamtaman, kainaman
ordinary adjective
pangkaraniwan, obispo, aba
norm noun
pamantayan, klase, modelo, uliran, uri
habitual adjective
kinagawian, kinaugalian, pangkaugalian, pinagkagawian, pinagkaugalian
unoriginal adjective
karaniwan
rule verb
mamahala, magpuno, maghari, pamahalaan, pagharian
prosaic adjective
pangkaraniwan, nakababagot, nakayayamot
regular adjective
regular, palagian, maayos, pirmihan, katamtaman
humdrum noun
palasak, nakaiinip
in general adverb
kalimitan
chiefly adverb
una sa lahat, higit sa lahat, kalimitan, lalo sa lahat
customary adjective
kaugalian, nakaugalian, pangkaraniwan, kinaugalian, napagkaugalian
unexceptional adjective
karaniwan
trite adjective
luma na
orthodox adjective
kinikilala, ayon sa kaugalian, tinatanggap, pinagkaugalian
as a rule adverb
karaniwan
prevailing adjective
nananaig, naghahari, umiiral, laganap, nangingibabaw
popular adjective
popular, tanyag, sikat, kilala, palasak
prose adjective
tuluyan, sa tuluyan, sa prosa, pangkaraniwan
laic noun
karaniwan
lay adjective
karaniwan
homely adjective
yano, pambahay, maginhawa, simple, hindi maganda
cheap adjective
mura, mumurahin, walang halaga, mababang uri, mahinang uri
unartful adjective
karaniwan
middle adjective
panggitna, nasa gitna, pagitan, katamtaman, kaigihan
at all adverb
sa anumang paraan, sa ano mang paraan
fashion noun
moda, anyo, uso, kaugalian, hugis
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
hindi karaniwan adjective
not ordinary, unusual, curious, unnatural, abnormal
mahina kaysa karaniwan adjective
poor than usual, subnormal
mababa kaysa karaniwan adjective
less than usual, subnormal
maliit sa karaniwan adjective
little in common, undersized
karaniwan ang ganda adjective
usually nice, plain
higit sa karaniwan adjective
more than usual, supernatural
nang karaniwan adverb
generally, simply
sa karaniwan adverb
on average, as a general rule
karaniwan na adverb
usually that, inevitably, ordinarily, currently
Nearby Translations
Translate from Filipino
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020