What does (Jiā) mean in Chinese?

English Translation
More meanings for 夹 (Jiā)
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Chinese
夹入 verb
Jiā rù embed, sandwich
胡桃夹子 noun
Hútáo jiázi nutcracker, crackers
皮夹子 noun
Píjiázi wallet, pocketbook
夹钳 noun
Jiā qián clamp, tongs
衣夹 noun
Yī jiā clothespin, peg
弹夹 noun
Dàn jiá clip, charger
夹克 noun
Jiákè jacket
纸夹 noun
Zhǐ jiā paper clip, paperclip
夹子 noun
Jiázi clamp, cramp
Similar Words
卷宗 noun
Juànzōng file, dossier, folder
套管 noun
Tào guǎn casing, case, bolster, cathead
容器 noun
Róngqì container, vessel, receptacle, cistern
Nearby Translations
Translate from Chinese
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2021