What does 数据 (Shùjù) mean in Chinese?

English Translation
More meanings for 数据 (Shùjù)
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Chinese
数据链路层 noun
Shùjù liàn lù céng data link layer
用户数据 noun
Yònghù shùjù user data
数据接口 noun
Shùjù jiēkǒu data interface
数据通信 noun
Shùjù tōngxìn data communication
数据传输 noun
Shùjù zhuàn shū data transmission
统计数据 noun
Tǒngjì shùjù statistical data
adjective, preposition, verb, noun, adverb
according to, evidence, on the grounds of, act in accordance with, fortified
adjective, verb, noun, adverb
Shù number, several, count, figure, calculation
私人数据 noun
Sīrén shùjù private data
数据网络 noun
Shùjù wǎngluò data network
数据机 noun
Shùjù jī data machine, modem
Similar Words
统计 adjective, verb, noun
Tǒngjì statistics, statistical, count, add up
卷宗 noun
Juànzōng file, dossier, folder
Nearby Translations
Translate from Chinese
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2021